งานซ่อมบำรุง การดูแลรักษา

งานซ่อมบำรุง การดูแลรักษา แผนกซ่อมบำรุงมีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยทางแผนกซ่อมบำรุงจะให้บริการงานด้านบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบงานอาคารและสุขาภิบาล งานบำรุงรักษางานครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา งานบำรุงรักษางานหม้อแปลงและปั้มน้ำ

ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา
งานบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงาน
ก่อสร้าง ระบบออกซิเจน ระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานในเวลาราชการ/นอกเวลา
ราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ดำเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด
จัดทำเอกสารการลงทะเบียนควบคุมหลักฐานการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง และจัดส่งให้งานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด
ดำเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงไม่มาปฏิบัติงาน
ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประสานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประสานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้
ดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล เช่น ไฟฟ้า ประปาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์ให้บริการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย