ธ.ก.ส. ผนึกกำลัง พพ.หนุนเกษตรกรใช้พลังงานทดแทนสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานว่าถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน และธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทยหันมาเลือกใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก

และพลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาความรู้ซึ่งจะช่วยให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งสอดคล้องตามนโยบาย “ธ.ก.ส. Go Green” ที่ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การผลิตอาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมส่งเสริมพัฒนาความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป